İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi, Kesin Haciz

İhtiyati haczin kesinleştirilmesi için ihtiyati haciz kesin hacze dönüştürülmelidir. İhtiyati haciz kararı borçlu dinlenilmeden mahkeme tarafından verilen bir karar olması nedeniyle ihtiyati hacizle haczedilen malların satışı haczin kesinleşmesiyle mümkün olabilecektir. Çünkü ihtiyati hacze, tam ispat aranmadan ve borçlu dinlenilmeden, borçlunun malları kaçırma tehlikesi bulunması nedeniyle karar verilir. Dolayısıyla tam bir inceleme yapılmaması, borçlunun mal varlığında ileride telafisi zor zararlar oluşturabilecektir.

Bu sebeple ihtiyati haciz, alacaklıya haczedilen malları satış yetkisi vermemektedir.

İhtiyati haczin nasıl kesinleştirileceği hususunu ihtiyati hacze, dava veya takipten önce karar verilip verilmediğine göre ayırmak gerekmektedir.

Dava veya Takipten Önce Konulmuş İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi

İcra İflas Kanunu m.264/1’ e göre, dava veya takipten önce ihtiyati hacze karar verilmiş ve buna istinaden borçlunun mallarına haciz koydurmuş olması halinde, haciz tarihinden yahut haciz alacaklı hazır bulunmaksızın yapılmış olması halinde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, takip veya dava açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz hüküm kalacaktır.

Takip Yapılması

Alacaklının yedi gün içinde yapmak zorunda olduğu takip icra veya iflas takibidir.

  • İcra Takibi
  • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Alacaklı yukarıda belirtilen yedi günlük süre içerisinde genel haciz yoluyla takip yapabilir. Takip üzerine icra dairesince düzenlenen ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse ihtiyati haciz kesinleşir ve kesin haciz alacaklıya satış isteme yetkisi verir.

Borçlu yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz ederse icra takibi durur.
Bu durumda alacaklının itirazın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde, ya itirazın kaldırılmasını ya da itirazın iptali davası açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır.

İtirazın kaldırılması yahut itirazın iptali davasının kabulü halinde, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşecektir. Dolayısıyla kesin haciz alacaklıya, malların satışını isteme yetkisi verecektir.

  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi

Alacaklının yukarıda belirtilen yedi günlük süre içerisinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapması halinde, icra dairesince borçluya ödeme emri gönderilir.

Borçlu beş gün içinde ödeme emrine itiraz etmez ise, on günlük ödeme süresinin geçmesiyle birlikte ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür.

Borçlu, beş gün içinde ödeme emrine itiraz ederse, itiraz satıştan başka takip işlemleri durdurmaz. İcra mahkemesi borçlunun itirazını redderse, alacaklı borçlunun mallarının satılmasını isteyebilecektir.

İcra mahkemesi borçlunun itirazını kabul ederse bu kararla birlikte icra takibi durur ve kararın kesinleşmesiyle birlikte borçlunun malları üzerindeki ihtiyati haciz kalkar.

  • İflas Takibi

İflas yoluyla yukarıda belirtilen yedi günlük süre içerisinde takip yapılması halinde, iflas ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Borçlunun itiraz etmesi halinde itirazın tebliği tarihinden itibaren; itiraz etmemesi durumunda, icra dairesinde bu hususun alacaklıya bildirildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde alacaklı, ticaret mahkemesinde iflas davası açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır.

Alacaklı yukarıdaki süreleri kaçırırsa, iflas davasından vazgeçerse, iflas davası dosyası işlemden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya iflas davası reddedilirse ihtiyati haciz hükümsüz kalır.

İflas davasının kabulü halinde, ihtiyati haciz düşer ve ihtiyati hacizle haczedilmiş mallar iflas masasına girer.(İİK m.186/1)

Alacak Davası Açıldıktan Sonra İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi

Alacaklı alacak davası açma yolunu seçerse yukarıda belirtilen yedi günlük süre içerisinde alacak davası açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır.

Alacaklının açmış olduğu alacak davası reddedilirse, davadan feragat edilirse, dava geri alınırsa, dava dosyası işlemden kaldırılıp bir ay içinde yenilenmezse de ihtiyati haciz hükümsüz kalır.

Alacak davasının kabulü halinde, ihtiyati haciz devam eder. Ancak ihtiyati haczin varlığını koruyabilmesi için alacaklının, kabul kararının alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilamlı icra takibinde bulunması zorunludur.(İİK m.264/3) Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır. Bu ilamlı icra takibinde haciz veya iflas isteme yollarından birisiyle icra takibine devam edilir.

Dava veya Takipten Sonra Konulan İhtiyati Haczin Kesinleşmesi

Takipten Sonra İhtiyati Haciz Konulması

Genel Haciz Yoluyla Takipten Sonra Konulması

Borçluya genel haciz yoluyla takip yapmış olan alacaklı takip kesinleşmeden, yani kendisine haciz isteme yetkisi gelmeden önce, borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurabilir. Bu durumda İcra İflas Kanunu m.264/2’deki belirtilmiş olan sürelere uyulması gerekecek olup, aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır. Maddeye göre; Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren alacaklı yedi gün içinde itirazın kaldırılması istemeli yahut itirazın iptali davası açmalıdır.

İtirazın iptali davasının reddedilmesi halinde, ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır. İtirazın kaldırılması reddedilir ise, ihtiyati haciz kararını sürdürmek için itirazın kaldırılması ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde genel mahkemelerde alacak davası açmak gerekir.

Kambiyo Senetleri Mahsus Haciz Yoluyla Takipten Sonra Konulması

Bu halde borçlu ödeme emri itiraz etmezse, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşecektir.

Ödeme emrine itiraz etmesi halinde icra mahkemesince itirazı reddolunursa da haciz kesin hacze dönüşür.

Ödeme emrine itiraz edildiğinde icra mahkemesince itiraz kabul olunursa, itirazın kabulüyle birlikte ihtiyati haciz hemen kalkmaz. Kabul kararının alacaklıya tebliğ tarihinde itibaren yedi gün içinde alacaklı genel mahkemede alacak davası açması durumunda, ihtiyati haciz devam edicektir.

İflas Takibinden Sonra İhtiyati Haciz Konulması

İflas takibi yapıldıktan sonra da ihtiyati haciz konulmuş olabilir. İflas ödeme emri gönderilmesi üzerine borçlunun itiraz etmesi halinde itirazın tebliği tarihinden itibaren; itiraz etmemesi durumunda, icra dairesinde bu hususun alacaklıya bildirildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde alacaklı, ticaret mahkemesinde iflas davası açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır.

Alacaklı yukarıdaki süreleri kaçırırsa, iflas davasından vazgeçerse, iflas davası dosyası işlemden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya iflas davası reddedilirse ihtiyati haciz hükümsüz kalır.

İflas davasının kabulü halinde, ihtiyati haciz düşer ve ihtiyati hacizle haczedilmiş mallar iflas masasına girer.(İİK m.186/1)

Alacak Davası Açıldıktan Sonra İhtiyati Haciz Konulması Durumunda İhtiyati Haczin Kesinleştirilmesi

Alacak davası açıldığı sırada, alacaklı alacağını güvence altına almak için borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını mahkemeden isteyebilir.

Mahkeme ihtiyati haciz şartlarının oluştuğu kanısına varırsa; borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasına karar verir. Bu durumda, davanın sonuçlanmasına kadar ihtiyati haciz kararı devam eder. Ancak dava sonuçlandıktan sonra yukarıda açıklandığı gibi ihtiyati haczin hükümsüz kalmaması için, mahkeme kararının tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ilamlı takip yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön