Hapis Cezasının Ertelenmesi,Ertelenebilir Cezalar

İşlediği suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama neticesinde hapis cezasına mahkum edilmiş olan kimsenin bu cezasının yerine getirilmesinin belli bir süre geri bırakılmasına hapis cezasının ertelenmesi denir. Bazı hallerde hapis cezasının ertelenmesi yerine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması(HAGB) hakkında bilgi edinmek için şu yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Türk Ceza Kanunu’ nun 51.maddesinde hapis cezasının ertelenmesi başlığı altında bu kurum düzenlenmiştir. Madde başlığından da anlaşılacağı üzere adli para cezalarının ertelenmesi mümkün değildir.

 

Hapis cezasının ertelenmesi halinde, denetim süresinin geçmesiyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası infaz edilmiş, yani ceza çekilmiş sayılır. Bu yüzden hapis cezası ertelenen kişinin yeniden suç işlemesi halinde, tekerrür hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilecektir.

 

Ertelemenin Şartları

Hapis Cezasının Ertelenmesinin şartları kanunda sınırlı bir şekilde belirlenmiştir.

Öncelikle suç unsurunu oluşturan eyleme ilişkin olarak verilen hapis cezasının ertelenebilmesi için, verilmiş olan hapis cezası iki yıl veya daha az süreli hapis cezası olması gerekir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır.

 

Ancak hapis cezasının ertelenebilmesi için bu şartla beraber aşağıda belirtilmiş olan şartların varlığı da aranır. Bunlar;

 

  • Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması,
  • Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşmasıdır.

 

Ayrıca yargılama yapan Mahkemece bu şartların yanında hapis cezasının ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartına da bağlı tutulabilir.

Şartların meydana gelmesiyle birlikte hapis cezasının ertelenmesiyle beraber, cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkum olunan ceza süresinden az olamaz.(TCK m.51/3)

 

Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararının Düşmesi

Erteleme üç şekilde düşer. Bunlardan ikisi TCK m.51/7’den, üçüncüsü 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Kanunu’nundan kaynaklanmaktadır. Bu haller;

 

  1. Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi,
  2. Kendisine yüklenen yükümlülükleri, hakimin uyarısına rağmen ,uymamakta ısrar etmesi,
  3. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmamasıdır.

 

Bu hallerde erteleme düşer ve ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz edilmesine karar verilir.

Yargıtay Kararı

Koşulları Bulunduğu Halde Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmemesine İlişkin

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2018/10487 E. 2019/33852 K. sayılı Kararı şu şekildedir:

“…5237 Sayılı TCK’nun 51. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; “sanığın daha önce üç aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olması ve (b) bendinde; suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleyemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması koşulları getirilmiş olmakla” sanığın TCK’nun 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi müessesesine objektif koşullar yönünden engel halinin bulunmaması karşısında, “Sanığın suç işleme hususundaki eğilimi, sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dosyaların da olması dikkate alınarak cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olmayacağı kanaatine varıldığından” şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi… Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön