HUKUKSAL YARDIM

İhbar Tazminatı, Miktarı ve Koşulları

İş Kanunu iş sözleşmesini feshetmek isteyen yan, iş sözleşmesini feshetmeden önce karşı yana kanunda öngörülen süreler öncesinden bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi halde, ihbar tazminatı ödenmesi gündeme gelir. Bildirim sürelere uyulmadan iş sözleşmesi feshedildiğinde, usulsüz fesih söz konusu olacaktır.

Usulsüz fesih söz konusu olduğu işçi veya işverenin, feshe maruz kalan diğer tarafa, İş Kanunu m.17 uyarınca “ihbar tazminatı” ödemek zorunda kalacaktır.

İhbar tazminatını, usulsuz fesih yapan yan ödemekle yükümlüdür. Bu yan işçi de işveren de olabilir. Dolayısıyla Kanunda öngörülen bildirim öneli süresine uymadan iş sözleşmesini fesheden işçinin de bu tazminatı ödemesi gündeme gelebilecektir.

İhbar tazminatı teknik bir anlamda bir tazminat değildir. Bu nedenle ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünün oluşmasında kusur ve zarar mevcudiyeti aranmayacaktır. Bildirim süresine uyulmayarak iş sözleşmesinin feshedilmesi tek başına, işbu tazminatın ödenmesi yükümlülüğüne sebep oluşturacaktır.

Ancak şunu belirtmekte yarar vardır ki; İş Kanunu m.24 ve m.25 kapsamında işçi ve işveren haklı nedenle derhal fesih hakkı veren hallerin varlığı halinde, tarafların bildirim süresine uymaması ihbar tazminatı ödenmesi yükümlülüğünü oluşturmaz. Zira işbu maddelerin başlıklarında da anlaşılacağı üzere, maddelerde sayılan haller taraflara derhal fesih hakkı verecektir.

Talep Edilebilme Koşulları

İş Kanunu m.17’de öngörülen ihbar öneline(bildirim) süresine uyulmaması neticesinde ihbar tazminatının söz konusu olabilmesi için, hizmet akdinin belirsiz süreli bir sözleşme olması gerekmektedir. Bu bağlamda, hizmet akdinin belirli süreli olması halinde bu tazminatdan hiçbir durumda söz edilemeyecektir.

İş sözleşmesi belirsiz süreli olsa dahi; tarafların anlaşması, ölüm veya yukarıda da belirttiğimiz gibi haklı nedenle fesihle sona ererse bu tazminat talep edilemeyecektir.

İhbar tazminatı, bildirimin süresine uyulmadan feshe maruz kalan tarafça talep edilebilir. Yani bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini fesheden tarafın tazminat hakkı doğmayacaktır.


Bildirim Süreleri

İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın feshin ne kadar öncesinde bildirimde bulunulması gerektiği gösteren süreler İş Kanunu m.17/1′ de belirtilmiştir. Bu hükme göre;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden iki hafta önce,
  • İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden dört hafta önce,
  • İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden altı hafta önce,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, iş sözleşmesinin feshedilmesinden sekiz hafta önce,

Karşı yana bildirimde bulunulması gerekir. Ancak işveren bildirimde süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar Tazminatı Miktarı

Tazminat miktarı, bildirim süresine ait ücret miktarı kadardır.

Tazminat için gecikme faizi, temerrüt tarihinden; karşı taraf temerrüde düşürülmemişse dava tarihinden itibaren yürütülen yasal faizdir.

İhbar tazminatı, 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 3 uyarınca beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön