HUKUKSAL YARDIM

Genel Haciz Yoluyla İcra Takibine İtiraz

Bu yazımızda ilk olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip olan icra takibi anlatılacak olup, yazının devamında ise icra takibine itiraz yolları açıklanacaktır. Genel haciz yolu, rehinle temin edilmemiş olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan bütün para alacakları için başvurulabilen bir ilamsız icra yoludur.

Ancak kambiyo senedine dayanan alacaklar için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin yanında aynı zamanda genel haciz yolu ile takip de yapılabilmesi mümkündür.

Fakat rehinle temin edilmiş bulunan bir para alacağı için kural olarak doğrudan genel haciz yolu ile takip yapılabilmesi mümkün değildir. Alacaklı, ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Eğer, rehnin satış bedeli alacağın tamamını ödemeye yetmezse Alacaklı, kalan alacak kesimi için genel haciz yolu ile takip yapabilir.

İcra Takibinin Başlaması

Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yazılı veya sözlü bir şekilde takip talebinde bulunması suretiyle başlar. Ancak, kanunda her ne kadar sözlü olarak da takip talebinde bulunabileceği düzenlemişse de, uygulamada sözlü olarak takip talebinde bulunulamamaktadır.

Takip Talebinin İçermesi Gereken Unsurlar

Takip talebi;

 • Alacaklının Kimliği ve Adresini,
 • Alacaklı veya Vekili Adına Ödemenin Yapılacağı Banka Adı ile Hesap Bilgilerini,
 • Borçlunun Kimliği ve Adresini,
 • Takip Konusu Alacak Tutarını,
 • Takip Konusu Alacak için işleyecek faiz oranı ve faizin işlemeye başlayacağı tarihi,
 • Senet veya senet yok ise borcun sebebini,
 • Takip yollarından hangisi seçildiğini,
 • Alacaklı veya vekilinin imzasını içermesi gerekir.

TAKİP ALACAKLISI, TAKİP TALEBİNDE BELİRTMİŞ OLDUĞU ALACAK MİKTARINI ARTIRAMAZ.

Takip talebinde bulunulmasıyla birlikte takip konusu alacak için zamanaşımı kesilir.

Ödeme Emri

İcra Müdürü, takip talebinin icra dairesine verilmesinden itibaren 3 gün içerisinde ödeme emri düzenlemek zorundadır.

Ödeme emrinde alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebinde bulunan unsurlar bulunur. Aynı zamanda  icra müdürünün mühür ve imzası ile icra takibinin dosya numarası da ödeme emrinde belirtilir.

Ödeme emrinin borçluya tebliği ile daha önce temerrüde düşmemiş olan borçlu, temerrüde düşer.Zira Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/723 E. 2018/2915 K. sayılı kararında “Kesin vade olmadığı gibi temerrüde düşüren ihtarname de çekilmeden icra takibi yapılmış ise takip tarihinde temerrüt gerçekleşir (11.12.1957 tarih 17/29 sayılı İBK)” şeklinde ifade etmek suretiyle bu hususu belirtmiştir.

Ödeme emrinin borçluya tebliğiyle birlikte, Borçlu itiraz etmek istiyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren borca veya icra takibi adi bir senede dayanıyorsa imzaya itiraz edebilir. Eğer itiraz etmeyecek ise yine aynı süre içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Borçlunun bu hususları yapabileceği ve eğer borcu ödemez ya da ödeme emrine itiraz etmez ise icraya devam olunacağı ihtarı ödeme emrinde belirtilir.

Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra İcra Takibine İtiraz Edilmesi ve Edilmemesi Hallerinde

 • Borçlu ödeme emrine yedi gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmesiyle birlikte icra takibi durur. Duran icra takibine devam edilebilmesi için, itirazın genel mahkemede iptal edilmesi ya da icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması gerekir.
 • Borçlu yedi gün içinde itiraz etmez ise, ödeme emri ve de icra takibi kesinleşir. Bunun üzerine, alacaklı haciz isteyebilir.

İcra Takibine İtiraz Yolları

Ödeme Emrine İtiraz

Borçlunun ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmesiyle, icra takibi kendiliğinden durur. Borçlu işbu itirazı icra dairesine bildirir.

İmzaya İtiraz

Alacaklının bir adi senede dayanarak icra takibi yapmış olması halinde, borçlunun bu adi senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle yaptığı itiraza,imzaya itiraz denir. İmzaya itiraz ödeme emrine itiraz edilirken ayrıca ve açıkça bildirmek zorundadır. Eğer alacaklı sadece “borca itiraz ediyorum” şeklinde bir itirazda bulunursa, bu itiraz borca itirazdır ve senet altındaki imzanın kendisine ait olduğunu ikrar etmiş sayılır.

İmzaya itiraz halinde alacaklı, icra mahkemesinde itirazın kesin kaldırılmasını değil, geçici kaldırılmasını isteyebilir.

Borca İtiraz

İmzaya itiraz dışında kalan bütün itirazlara borca itiraz denir. Örneğin ödeme, takas, zamanaşımı, alacağın muaccel olmadığı, borcun şarta bağlı olduğu itirazları gibi itiraz borca itiraz olacaktır.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederken, yalnızca “itiraz ediyorum” demesi yeterlidir. Ancak icra hukuk mahkemesinde görülecek itirazın kaldırılması incelemesinde borçlu ödeme emrine itiraz ettiği sebepler ile bağlı olacaktır. Bu durumun tek istisnası takip konusu senet metninden anlaşıbilen itiraz sebepleridir. Dolayısıyla borçlunun yalnızca “itiraz ediyorum” şeklinde ödeme emrine itiraz etmesi halinde, senet metninden anlaşılamayan itiraz sebeplerini işbu inceleme sırasında ileri süremeyecektir. Bu nedenlerle borçlu ödeme emrine itiraz ederken, itiraz sebeplerini(ödeme, takas, zamanaşımı, alacağın vadesinin gelmediği vb.) ileri sürmesi icra hukuk mahkemesinde yapılan inceleme sırasında kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Borca itiraz halinde, alacaklı, icra mahkemesinde itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilir.

Borçlu, ödeme emrine itirazında bildirmiş olduğu sebepler ile bağlıdır. Takip konusu senetin metninden anlaşılabilen sebepler dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması kuralı, icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması incelemesinde geçerlidir. Genel mahkemelerde açılan itiraz iptali davasında, borçlu itiraz sebepleri ile bağlı olmayacaktır.

Borca Kısmi İtiraz

Borçlu, borcun tamamı yerine bir kısmına da itiraz edebilir. Buna kısmi itiraz denir. Ancak borcun bir kısmına itiraz eden borçlu, itiraz ettiği borç miktarını itirazında açıkça ve ayrıca belirtmek zorundadır. Aksi halde, ödeme emrine hiç itiraz etmemiş sayılır. Ödeme emri ve icra takibi kesinleşir.

Usulüne uygun şekilde yapılan kısmi itiraz halinde, itiraz edilmeyen alacak miktarı için icra takibi kesinleşir ve takip devam eder.

 

İcra Takibine İtiraz Süresi

Ödeme emrine itiraz süresi, 7 gündür. Bu sürenin geçirilmesinin icra takibine etkisi mutlaktır. Ancak bu kuralın istisnası, gecikmiş itiraz kurumudur.

Borçlu kusuru olmaksızın bir mazeret nedeniyle 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmemiş ise, bu itirazı sonradan icra mahkemesine yapmasına gecikmiş itiraz denir. İşbu mazeret nedenlerine örnek olarak borçlunun ödeme emrinin tebliği sırasında ödeme emrine itiraz edemeyecek ve de kendisine vekil atayamayacak şekilde ağır hastalığın bulunması halinde, iyileştikten sonra 3 gün içinde icra mahkemesine gecikmiş itirazda bulunabilir.

Gecikmiş itiraz engel halinin kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde icra mahkemesine yapılır. Borçlu bu itirazında hem borca itiraz sebepleri hem de mazeret nedenlerini belirtmesi gerekir. Gecikmiş itiraz yapılması halinde, icra takibi kendiliğinden durmaz. İcra mahkemesi borçlunun mazeretini kabul ederse, icra takibi durur. Ancak icra mahkemesi gerekli görürse, mazeretin haklılığını henüz incelemeden geçici bir tedir olarak icra takibin durdurulmasına karar verebilir.

Tarafınıza ödeme emri tebliğ edilmesi halinde, süresinde ve uygun şekilde icra takibine itiraz yapılmaması halinde çeşitli hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle bir avukatın profesyonel hizmet ve yardımından yararlanmanız tavsiye edilir.

Genel Haciz Yoluyla İcra Takibine İtiraz” hakkında 5 yorum

 1. Noterden yollanmış bir ödeme emri gelmedi.
  alacaklı olduğunu iddia eden yapı kooperatifinin çıkardığı ihtar yazısında ki borca süresi içerisinde böyle bir borcum yoktur diyerek itiraz ettim.
  Ancak baktığım tapu kayıtlarında gayrimenkulüme haciz konduğunu gördüm.
  Mahkemeye gidip itiraz edeceğim de bu işlemleri yasal prosedüre uygun yapmayan avukatı Baroya şikayet hakkım doğar mı.

  1. Haciz işlemi icrai yol ile gerçekleştireceği için koşulların bulunup bulunmadığını ilgili kurum da değerlendirmelidir. Dolayısıyla avukatın yaptığı işlem usule uygun olabilir. Şahsi olayınızla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almak istemeniz halinde, tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 2. Merhaba kesinleşmiş kararla haklı bulundum tarafıma borçludsn ödeme yapılmadı bunun üzerine dilekçe yazıp haciz işlemlerinin başlatılmasını istedim ve onay verildi. Ancak 25 gün geçmesine rağmen hala bir gelişme ve ödeme yok bu sureçte ne yapmam lazım

  1. Borçlu aleyhine kesinleşmiş bir karar bulunduğu için borçlunun, sizin başlattığınız takibe karşı yapabilecekleri çok kısıtlı olacaktır. Bu nedenle borçlunun mallarının tespitiyle beraber ilgili haciz ve satış işlemlerini yapmanız mümkündür. Haciz ve satış istemleri, uygun aşamalarda icra dairesinden talep edilmelidir. İcra dosyasının takibi için bir avukattan yardım alarak daha etkin bir biçimde icra dosyasına konu alacağı tahsil ederek sonlandırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön